מינוי וועדת ביקורת לוועד המקומי

עדכון בעניין מינוי וועדת ביקורת.
מכתב המנכ"ל בעניין >>
רוצים להיות שותפים ? הנה לכם הזדמנות..
בעניין מינוי וועדת ביקורת לוועד המקומי, תושבים המעוניינים להתמנות כחברי וועדת ביקורת לוועד המקומי ביישוב, מוזמנים לענות לפנייה זו.

תושב היישוב המעוניין להתמנות כחבר וועדת ביקורת לוועד המקומי ביישוב, יישלח את פרטיו כולל צילום
תעודת זהות ופרטי התקשרות למנהלת צמיחה דמוגרפית  הגב' עידית רש-גרינשפן,
לכתובת דוא"ל:   IditR@mvhr.org.il

מועד אחרון להגשת המועמדויות: 01/08/2020

—————

בהתאם לסעיף 130 (א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) הקובע כי:

 

ועדת ביקורת בוועד מקומי צו (מס' 2) תשס"ד-2004

(א) המועצה תבחר ועדת ביקורת מבין תושבי היישוב, אשר אינם חברי ועד מקומי, מתוך רשימת תושבים שיציעו את מועמדותם.

(ב)  מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה.

(ג)   ועדת הביקורת תבדוק אם החלטות הועד המקומי הוצאו לפועל כדין, תבדוק את חשבונות הועד המקומי ותוודא כי פעולותיו נעשו במסגרת תקציבו המאושר וכן תבדוק אם תוקנו ליקויים בפעולות הועד המקומי אשר נמצאו בביקורות קודמות.

(ד)  לצורך ביצוע תפקידיה, רשאית ועדת הביקורת לקבל מכל חבר ועד מקומי או עובד ועד מקומי, ידיעות, מסמכים והסברים הדרושים לה.

(ה)  בתוך שלושה חודשים מתום כל שנה תמציא ועדת הביקורת לועד המקומי טיוטת דוח ביקורת מפורט שיתייחס לפעילות הועד המקומי ותאפשר לו להעיר הערות לטיוטה בתוך שלושים ימים; ועדת הביקורת תקיים דיון בהערות הועד המקומי ותערוך את דוח הביקורת הסופי.

(ו)   בתוך חמישה חודשים מתום כל שנה, תמציא ועדת הביקורת לידי הועד המקומי, ראש המועצה ולידי ועדת הביקורת של המועצה את דוח הביקורת הסופי; דוח הביקורת יהא פתוח לעיון כל תושב ביישוב וסיכום תמציתי ממנו יופץ לכל תושבי היישוב בתוך 14 ימים ממועד הגשתו למועצה.

תוקף  כהונת וועדת הביקורת לוועד המקומי הינה עד לסיום כהונת הועד המקומי בישוב.

חברי וועדת הביקורת אינם יכולים להיות חברי הוועד המקומי, או עובדי הוועד המקומי או עובדי המועצה או בני משפחותיהם.

כל תושב היישוב המעוניין להתמנות כחבר וועדת ביקורת לוועד המקומי ביישוב, יישלח את פרטיו כולל צילום
תעודת זהות ופרטי התקשרות למנהלת צמיחה דמוגרפית  הגב' עידית רש-גרינשפן,
לכתובת דוא"ל:
  IditR@mvhr.org.il

מועד אחרון להגשת המועמדויות: 01/08/2020

השארת תגובה