מבקר המועצה

מבקר המועצה פועל מתוקף פקודת המועצות המקומיות הקובעת את תפקידיו:

 • לבדוק אם פעולות המועצה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
 • לבדוק את פעולות עובדי המועצה;
 • לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;
 • לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי המועצה והחזקת רכושה ושמירתו מניחות את הדעת;
 • לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת עניני המועצה שעליהם הצביע המבקר או מבקר המדינה.

המבקר יקבע את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת.

המבקר יקבע, לפי שיקול דעתו, את הדרכים לביצוע ביקורתו.
אחת לשנה יגיש המבקר דוח על ממצאי הביקורת. הדוח יובא לדיון מיוחד למליאת המועצה, לאחר שעבר את כל התהליך כפי שנקבע בחוק.
בתום פרק הזמן שהקצה לכך המחוקק, הדוח מתפרסם בציבור, ובכך מקבל הציבור הרחב דיווח ישיר על פעולותיה וממצאיה של הביקורת בגופים המבוקרים.


הממונה על תלונות הציבור

הממונה על תלונות הציבור אמון על טיפול בפניות תושבים בכל תלונה על הרשות המקומית ומוסדותיה בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) - 2008.

הממונה על תלונות הציבור מטפל בתלונות רק לאחר שנעשתה פנייה של המתלונן למחלקה הנדרשת ורק לאחר קבלת פניה בכתב הכוללת פרטים מלאים.
כמו כן, הממונה מטפל אך ורק בתלונות על עובדי המועצה ו/או בתלונות אשר לא נענו כיאות ו/או לא נתנו מענה מספק לסוגיה נשוא התלונה. 

כל פנייה בנושאים שוטפים ומידיים תוגש ישירות לגורם המטפל בהתאם או למוקד העירוני.

עקרונות עבודת הממונה על תלונות הציבור

הממונה על תלונות הציבור מטפל בתלונות המוגשות באמצעות טופס תלונה המצורף בהמשך. כל תלונה תיענה בכתב או בדואר אלקטרוני.
נושא תלונה הנוגע למועצה יכול להיות, בין השאר, על מעשה או מחדל שהינו בניגוד לחוק, או נעשה ללא סמכות חוקית, או בניגוד למנהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתירה או אי צדק בולט.
הממונה על תלונות הציבור מביא את נושא התלונה לידיעת הנילון ולידיעת הממונה עליו.
העלה בירור תלונה כי היא מוצדקת, מצביע הממונה על תלונות הציבור על הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לתיקונו.

בתלונות אלה לא יתקיים בירור:

 • תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין, או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו.
 • תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית.
 • תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית (כמו על ועדת ערר לענייני ארנונה).
 • תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, אולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראות חוק , תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין.+
 • תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח– 1958 [נוסח משולב]‏.
 • תלונה שהוגשה לאחר שעבר שנה מיום המעשה לא תטופל, אלא אם הממונה על תלונות הציבור קבע אחרת.

אופן הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור

כל תושב אשר סבור כי נפגע מהתנהלות המועצה או עובדיה ולאחר שפנה למחלקה או לבעל התפקיד הרלבנטי, רשאי להגיש תלונה על גבי "טופס הגשת תלונה" ולשלוח אותה בדואר אל "הממונה על תלונות הציבור" מ.א. מבואות החרמון , צומת כח, ד.נ גליל עליון 1227000 או בדוא"ל  mevaker@mvhr.org.il  
כמו כן, ניתן להגיש את התלונה ב"טופס הגשת תלונה ממוחשבת"

פרטי יצירת קשר

אייל לרנר
מבקר המועצה וממונה תלונות הציבור