דרושים ומכרזים


מכרזים


 

- תשלום עבור המכרזים ניתן לבצע בגזברות המועצה בימים א- ה' בין השעות 09:00 עד 15:00.
- קבלת תיק מכרז בהצגת שובר תשלום במזכירות המועצה.
- מסירת הצעת המכרז בתיבת המכרזים שבמזכירות המועצה בימים א'-ה' בין השעות 08:30 עד 15:00.


28.11.22 

הזמנה להציע הצעות למתן שרותי תביעה עירונית עבור המועצה
א. המועצה האזורית מבואות החרמון מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי תביעה עירונית עבור המועצה, הכל על-פי דרישות מסמכי ההליך אשר יקראו להלן –"השירותים".
ב. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש במשרדי אגף הכספים במועצה, טלפון 04-6818004-5
(בימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00-15:00). עלות ההשתתפות בהליך 800 ₪ אשר לא יוחזרו לרוכש בכל מקרה, לרבות ביטול ההליך מכל סיבה שהיא.
ג. ניתן לעיין בתנאי ההליך קודם לרכישתו בקישור : >> 
הנוסח המחייב של ההליך הינו הנוסח שיירכש על-ידי המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים אחרים.

ד. את ההצעות בהתאם לתנאי ההליך, יש למסור ב – 2 עותקים כרוכים, במעטפה סגורה עליה יירשם "הליך לקבלת שירותי תביעה עירונית 2022". - במסירה ידנית בלבד, עד ליום 12/12/2022 בשעה 12:00 בתיבת המכרזים בבניין המועצה במשרד מנהל משאבי אנוש בקומה השנייה.
ה. מסמכים שיוגשו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו.
ו. שאלות הבהרה בקשר להליך, ניתן להעביר עד ליום 05/12/2022 בשעה 10:00 בקובץ WORD, באמצעות מייל shmulikb@mvhr.org.il בלבד.
באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד; תשובות לכלל שאלות הבהרה תועלינה לאתר המועצה ותשלחנה לשואלים בדוא"ל בלבד ולרוכשי מסמכי ההליך, עד ליום 08/12/22 שעה 14:00. 
(הוראות ההליך מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר אך מתייחסות ל – 2 המינים כאחד)

בברכה,
בני בן-מובחר, ראש המועצה

מסמכי הליך למתן שירותי תביעה עירונית למועצה האזורית מבואות החרמון 

 

----

24.11.22 

מכרז פומבי מס' 68/2022  - למתן עבודות גינון
בתחום השיפוט של המועצה האזורית מבואות החרמון
(הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר אך מתייחסות ל – 2 המינים כאחד)

 • א. המועצה האזורית מבואות החרמון מזמינה בזאת הצעות למתן עבודות גינון בתחום השיפוט של המועצה, הכל על-פי דרישות המכרז והחוזה אשר יקראו להלן –"השירותים".
 • ב. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי אגף הכספים במועצה, טלפון 04-6818004-5,
  עלות ההשתתפות במכרז 1,200 ₪ אשר לא יוחזרו לרוכש בכל מקרה, לרבות ביטול המכרז מכל סיבה שהיא.
 • ג. ניתן לשלם במחלקת הנהלת החשבונות במועצה, טלפון: 04-6818008 בימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00-15:00.
 • ד. ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו בקישור >>
  הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש על-ידי המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים אחרים.
 • ה. את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור ב – 2 עותקים כרוכים, במעטפה סגורה עליה יירשם "מכרז פומבי מס' 68/2022".
 • ו. על המציע לחתום על כל עמוד ממסמכי המכרז ולהגיש את הצעתו בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, במסירה ידנית בלבד, עד ליום 12.2022 בשעה 12:00 בתיבת המכרזים בבנין המועצה במשרד מנהל משאבי אנוש בקומה השניה.
 • ז. מסמכים שיוגשו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו.
 • ח. סיור קבלנים חובה יצא מהכניסה לביה"ס רמת כורזים (סמוך לישוב אליפלט) ביום 6.12.2022 בשעה 9:00. 
 • ט. שאלות הבהרה ו/ או בקשות הבהרה בקשר למכרז, ניתן להעביר עד ליום 11.12.22 בשעה 11:00 בקובץ WORD, באמצעות מייל shimonz@mvhr.org.il בלבד.
  באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד; תשובות לכלל שאלות הבהרה תשלחנה לפונים ולמשתתפים ותועלינה לאתר המועצה האמור לעיל, עד ליום 15.12.2022 שעה 16:00.           

בברכה, בני בן-מובחר, ראש המועצה

---------------

 


---
17.11.22

הזמנה להציע הצעות - מכירת רכב מועצה

המועצה האזורית מבואות החרמון  מבקשת לקבל הצעות מחיר לרכישת
רכב מסוג איסוזו תאילנד 
מס' רישיון   4128239  , עליה לכביש 12/2016  
נפח מנוע 2,500  , אוטומט 
160,000 ק"מ  (נכון ליום 15/11/2022)  
טסט עד ליום 14/12/2022 
ניתן לראות את הרכב במגרש החניה של המועצה האזורית מבואות החרמון
בימים א' – ה'  
בתיאום מול עליזה ביטון בנייד מספר 052-2843043  
הרכב ימכר AS IS ובכפוף לחתימה על הסכם מכר. 
הצעות  ניתן להגיש עד לתאריך  21/11/2022  שעה   13:00 בתוך מעטפה  סגורה,
לתיבת המכרזים במשרדו של שמוליק בסקיר - מנהל משאבי אנוש במועצה

על המעטפה יש לרשום "הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב  (לציין את סוג הרכב") 
בצירוף שיק ע"ס 10% מערך ההצעה.
בברכה,
יורם מכלוף, מנכ"ל המועצה

-----------
2.11.22

מכרז זוטא מס' 35/2022  שיפוץ ונגישות למבנה בית כנסת מושב בית הלל

 מועצה אזורית מבואות החרמון מזמינה בזאת הצעות מחיר, לביצוע שיפוץ ונגישות למבנה בית כנסת במושב בית הלל.
ניתן לרכוש את חומר המכרז תמורת 1,200 ₪ שלא יוחזרו. 
רשאים להשתתף קבלנים רשומים בעלי סיווג 100 – ג/1 . 
סיור קבלנים חובה יתקיים ביום ראשון 20.11.2022 בשעה 09:00
נפגשים במזכירות מושב בית הלל.
הצעות יש להגיש במסירה ידנית לתיבת המכרזים במזכירות המועצה
עד ליום ראשון 27.11.2022 בשעה 12.00
לפרטים נוספים :
מהנדס המועצה 04-6818910 .

                                          

בברכה,
בני בן-מובחר, ראש המועצה

 

 


---------------

25.0.22

מכרז פומבי מס' 69/2022  - עבודות צביעה וסימון ביישובי המועצה

המועצה האזורית מבואות החרמון מזמינה בזאת קבלת הצעות מחיר לביצוע עבודות צביעה וסימון ביישובי המועצה.
ניתן לרכוש את חומר המכרז תמורת 2,500 ₪ שלא יוחזרו.
רשאים להשתתף קבלנים בהתאם לעב' המפורטות בתנאי המכרז.
הצעות יש להגיש במסירה ידנית במזכירות המועצה
 עד ליום חמישי 10.11.2022 בשעה 12.30 .
לפרטים נוספים ניתן להתקשר למהנדס המועצה: 04-6818010 .

בכבוד רב,
בני בן מובחר, ראש המועצה.

----------------

2.10.22

מכרז פומבי מס' 67/2022
ניהול תיאום ופיקוח בניית בית ספר שחפים - מבואות החרמון  - תוקף עד 15.11.22

המועצה האזורית "מבואות החרמון" (להלן – המועצה) מתכבדת בזאת להזמין הגשת הצעות למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח צמוד על ביצוע עבודות בינוי ופיתוח בית ספר שחפים (חדש) במתחם המועצה.

תיאור כללי:
פרויקט בינוי ופיתוח בהיקף של כ- 3,000 מ"ר לבית ספר חדש, כולל הריסת ביה"ס הקיים.

עבודות כוללות:

 1. ניהול הפרויקט, תיאום ופיקוח צמוד על כל שלבי הביצוע, מסירת האתר בגמר העבודות.
 2. לווי תכנון מפורט מול מתכנן הפרויקט, היועצים כולל בדיקת תוכניות ואומדנים.
 3. הכנת תיקי מכרז, טיפול ובדיקת הצעות הקבלנים והשתתפות בוועדת המכרזים ומתן חוו"ד מקצועית לקבלן שיבחר.
 4. תיאום מול רשויות החוק, הוועדה המקומית וכיו"ב.
 5. שמירה על המסגרת התקציבית במשך ביצוע העבודות, בדיקת ואישור חשבונות חלקיים/סופיים של הקבלן, המתכננים והיועצים.
 6. מעקב אחר התקדמות העבודות בהתאם ללוח זמנים על פי דרישות מהנדס המועצה.
 7. ניהול יומן עבודה והחתמת נציגי הקבלן.
 8. טיפול בבדיקות מעבדה.
 9. פיקוח על טיב החומרים והמוצרים על פי התוכניות, כתבי הכמויות והמפרטים המיוחדים בהתאם.
 10. זימון מתכננים ויועצים לביצוע פיקוח עליון עפ"י התקדמות הפרויקט.
 11. זימון וניהול ישיבות תיאום בקביעות באתר עם צוות התכנון והיועצים, נציגי הקבלן, נציגי המועצה בתיאום.
 12. בדיקת העבודות במשך תקופת הבדק, פיקוח על התיקונים ואישור סופי של העבודות בתום תקופת הבדק.

תנאי סף

 1. המציע בעל וותק מוכח של 5 שנים לפחות בתחום של עבודות ניהול, תיאום ופיקוח צמוד בהיקף משמעותי.
 2. המציע בעל ניסיון מוכח בעבודה עם רשויות מקומיות.
 3. המציע בעל תעודת הסמכה של מהנדס בניין/אזרחי עם ניסיון של 10 שנים לפחות.
 4. המציע רשום במאגר המועצה.
 5. המציע יכול לרכוש את חומר המכרז במחלקת ההנדסה תמורת 3,500 ₪ שלא יוחזרו. בשל חגי תשרי ניתן לרכוש את חומר המכרז החל מתאריך 25.10.2022 .
 6. הגשת הצעות וכל חומר המכרז , ישים המציע במעטפה סגורה, המעטפה תימסר במסירה ידנית ותוכנס לתיבת המכרזים במחלקת משאבי אנוש במועצה עד לתאריך 15.11.2022 בשעה 12.30 .
 7. המציע יצרף להצעה את כל התעודות, אישור בדבר מורשה חתימה מאושר על ידי רו"ח/עו"ד.
 8. אישור ניהול פנקסי חשבונות כמפורט בחומר המכרז.
 9. לפרטים נוספים יש לפנות למחלקת ההנדסה – 04-6818010 .

בכבוד רב,
בני בן מובחר, ראש המועצה

 

------------------------------

11.9.22

מכרז פומבי מס' 66/2022  -   בניית מעון יום תלת כתתי דישון- רמות נפתלי 

המועצה האזורית מבואות החרמון מזמינה הצעות לביצוע בניית מעון יום תלת כתתי דישון – רמות נפתלי  
ניתן לרכוש את חומר המכרז תמורת 2,500 ₪ שלא יוחזרו
רשאים להשתתף קבלנים רשומים בעלי סיווג 100 – ג/1  
סיור קבלנים יתקיים ביום רביעי 28.9.2022 בשעה 15.00 
נפגשים במזכירות מושב רמות נפתלי.
סיור הקבלנים הינו חובה.
הצעות יש להגיש במסירה ידנית לתיבת המכרזים במזכירות המועצה
 עד יום שלישי 18.10.2022 בשעה 12.30 .
לפרטים נוספים ניתן להתקשר למהנדס המועצה : 04-6818010 .


-----------------------------------
22.6.22 

מכרז פומבי מס'  65/2022 - תכנון להתאמת מבני ציבור קיימים לנגישות  מועצה אזורית מבואות החרמון

המועצה מתכבדת לקבל הצעות מחיר עבור הכנת סקר נגישות ותכנון להתאמת מבני ציבור לחוק הנגישות.
רשאים להשתתף מורשי נגישות מתו"ס (למבנים , תשתיות וסביבה) המאושרים עפ"י חוק.
דרישות העבודה

 1. ביצוע סקר עפ"י קובץ התקניות- התאמת נגישות לבניין קיים (כולל טופס 32 ).
 2. סיור ובדיקה קפדנית של כל מבני הציבור והתשתיות ביישובי המועצה ובמתחמים האזוריים (כ – 56 מבני ציבור כולל מתקני ספורט ,בתי עלמין ומקומות שאינם בניין).
 3. הכנת תוכניות, פרטים, מפרטים וכתבי כמויות למכרז לקבלת הצעות קבלנים (כולל אומדן).
 4. אישור נגישות לאחר ביצוע של כל העבודות בהתאם לסקר.
 5. הפעלת יועצים מקצועיים נוספים במידה ויידרש.
 6. הכנת והגשת בקשות להיתר בניה בנוהל רישוי זמין במידה ויידרש.
 7. הכנת טופס 31 והגשה לרשויות הממונות לחוק הנגישות.

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 10.7.2022 בשעה 12.00 לתיבת המכרזים במזכירות המועצה במסירה ידנית.
יש לצרף להצעה את כל המסמכים והתעודות כחוק של מגיש ההצעה כמורשי נגישות בתוקף.
רשימת עבודות שבוצעו במהלך ה – 5 שנים האחרונות בעבודות דומות כולל צירוף המלצות.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למהנדס המועצה 04-6818010 .

------------------------------------

30.3.22 

מכרז פומבי מס' 64/2022  שבילי גישה, חניות ותאורה מגרש שחב''ק רמת כורזים אליפלט

מועצה אזורית מבואות החרמון מתכבדת בזאת לפנות לקבלת הצעות מחיר לביצוע שבילי גישה, חניות ותאורה במגרש שחב"ק רמת כורזים אליפלט .
רשאים להשתתף קבלנים רשומים כחוק בסיווג קבלני 200 ג' 1 . 
את חומר המכרז ניתן לקבל תמורת 2,000 ₪ שלא יוחזרו.
סיור קבלנים חובה יתקיים ביום חמישי 7.4.2022 בשעה 08.00 .
נפגשים במזכירות אליפלט.
את ההצעה יש להגיש עד ליום חמישי 28.4.2022 בשעה 12.30 לתיבת המכרזים במזכירות המועצה.
לשאלות יש לפנות למחלקת ההנדסה בטלפון: 04-6818010.
-----------------

מכרז פומבי מס' 63/2022  השלמת עבודות פיתוח ותשתיות 2 גנ''י לחינוך מיוחד - מתחם המועצה

מועצה אזורית מבואות החרמון מתכבדת בזאת לפנות לקבלת הצעות מחיר להשלמת עבודות פיתוח ותשתיות לשני גני ילדים לחינוך מיוחד במתחם המועצה.
רשאים להשתתף קבלנים רשומים כחוק בסיווג קבלני 200 ג' 1 .
את חומר המכרז ניתן לקבל תמורת 800 ₪ שלא יוחזרו
את ההצעה יש להגיש עד ליום חמישי 28.4.2022 בשעה 12.30 לתיבת המכרזים במזכירות המועצה.
לשאלות יש לפנות למחלקת ההנדסה בטלפון: 04-6818010.

 ---------------

 

------------------

7.2.22 
מכרז פומבי  62/2022 עבודות תפעול ואחזקת מכוני ביוב בתחום שיפוט המועצה - תוקף   29.3.22 

המועצה האזורית מבואות החרמון מזמינה בזאת הצעות למתן תפעול ואחזקת מכוני ביוב בתחום השיפוט של המועצה, הכל על-פי דרישות המכרז והחוזה אשר יקראו להלן –"השירותים".
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי אגף הכספים במועצה, טלפון 04-6818004, 04-6818005. עלות ההשתתפות במכרז 2,000 ₪ אשר לא יוחזרו לרוכש בכל מקרה, לרבות ביטול המכרז מכל סיבה שהיא.
ניתן לשלם במחלקת הנהלת החשבונות במועצה, טלפון: 04-6818008 בימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00-15:00.

ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם  >>


הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש על-ידי המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים אחרים.
על המציע לחתום על כל עמוד ממסמכי המכרז ולהגיש את הצעתו בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, במסירה ידנית בלבד, עד ליום 11.4.2022 בשעה 12:00 בתיבת המכרזים בבנין המועצה במשרד מנהל משאבי אנוש בקומה השניה.
סיור קבלנים חובה יצא מהכניסה לחדר הדיונים במח' ההנדסה במועצה ביום שלישי 22.3.2022 בשעה  9:00.

שאלות הבהרה ו/ או בקשות הבהרה בקשר למכרז, ניתן להעביר עד ליום 29.3.2022 בשעה 11:00 בקובץ WORD, באמצעות מייל shimonz@mvhr.org.il  בלבד. באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד; תשובות לכלל שאלות הבהרה תשלחנה לפונים ולמשתתפים ותועלינה לאתר המועצה האמור לעיל, עד ליום 5.4.2022 שעה 16:00.
ועדת המכרזים של המועצה תתכנס לדיון במכרז ביום 11.4.2022 בשעה 13:30 או בכל מועד נדחה אחר לפי דין.

 

----------------

3.3.22 
מכרז פומבי מס' 61/2022 השלמת בניית בית כנסת דישון
מועצה אזורית מבואות החרמון מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע השלמת בניית בית כנסת - דישון 
ניתן לרכוש את חומר המכרז תמורת 2,500 ₪ שלא יוחזרו.
רשאים להשתתף קבלנים רשומים בעלי סיווג 100 – ג/1 
סיור קבלנים חובה יתקיים ביום חמישי 10.3.2022 בשעה 15.00 
נפגשים במזכירות מושב דישון 
הצעות יש להגיש במסירה ידנית לתיבת המכרזים במזכירות המועצה
עד ליום חמישי 24.3.2022 בשעה 12.00 
לפרטים נוספים: מהנדס המועצה 04-6818010

 

 


1.2.22

הזמנה להציע הצעות מכירת רכבי מועצה  - תוקף 17.2.22 

המועצה האזורית מבואות החרמון  מבקשת לקבל הצעות מחיר לרכישת 
רכב מסוג סאנגיונג 
מס' רישיון 5212233   
עליה לכביש 06/2015
נפח מנוע 1998
אוטומט
96,200 ק"מ (נכון ליום 03.02.21)
טסט עד ליום 15/06/2022

רכב מסוג סאנגיונג
מס' רישיון 5212333 
עליה לכביש 06/2015 
נפח מנוע 1998 
אוטומט 
38,000 ק"מ (נכון ליום 03/02/2022) 
טסט עד ליום 15/06/2022

רכב מסוג סאנגיונג
מס' רישיון 5710833 
עליה לכביש 08/2015 
נפח מנוע 1998 
אוטומוט 
93,950 ק"מ (נכון ליום 103/02/2022)
טסט עד ליום 03/08/2022

ניתן לראות את הרכב במגרש החניה של המועצה האזורית מבואות החרמון  בימים א' – ה'
בתיאום מול מנהל מחלקת התחבורה, דובי יחזקאל בנייד 050-7898915.

 הרכב ימכר AS IS ובכפוף לחתימה על הסכם מכר.
הצעות  ניתן להגיש עד לתאריך    17/02/2022 שעה   12:00 
בתוך מעטפה  סגורה,  לגב' עליזה ביטון בתיאום טלפוני מראש (0522843043) 
ועל המעטפה יש לרשום את "הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב  (לציין את סוג הרכב") בצירוף שיק ע"ס 10% מערך ההצעה.

בברכה 
יורם מכלוף - מנכ"ל המועצה

----------------

02.02.22 

פתיחת הצעות במסגרת מכרז 73/2021 
תתקיים ביום ב' ,ה- 7/2/22 בשעה 13:30 באולם מליאת המועצה האזורית מבואות החרמון

20.1.22 

תשובות לשאלות הבהרה למכרז 73/2021 

15.12.21

מכרז פומבי מס' 73/2021   -  לרכש והתקנה של ציוד כושר ומתקני ספורט במרכז ההידרותרפי עבור המועצה  - דחיית תוקף  1.2.2022   

בהמשך למכרז  73/2021  שפורסם ביום  17/12/2021  מודיעה במועצה האזורית מבואות החרמון על דחיית מועד הגשת ההצעות  שיהיה ביום -  1.2.2022 בשעה 12:00  
יתר תנאי המכרז ללא שינוי !

 

 • - המועצה האזורית מבואות החרמון מזמינה בזאת הצעות לרכש והתקנה של ציוד כושר ומתקני ספורט במרכז ההידרותרפי עבור המועצה, הכל על-פי דרישות המכרז והחוזה אשר יקראו להלן –"השירותים".
 • - את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי אגף הכספים במועצה, טלפון 04-6818004-5
  עלות ההשתתפות במכרז 2,500 ₪ אשר לא יוחזרו לרוכש בכל מקרה, לרבות ביטול המכרז מכל סיבה שהיא.
 • - ניתן לשלם במחלקת הנהלת החשבונות במועצה, טלפון: 04-6818008 בימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00-15:00.
 • - ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו - למסמכי המכרז >>
  הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש על-ידי המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים אחרים.
 • - את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור ב – 2 עותקים כרוכים, במעטפה סגורה עליה יירשם "מכרז פומבי מס' 73/2021".
 • - על המציע לחתום על כל עמוד ממסמכי המכרז ולהגיש את הצעתו בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, במסירה ידנית בלבד, עד ליום 1.2.2022 בשעה 12:00 בתיבת המכרזים בבנין המועצה במשרד מנהל משאבי אנוש בקומה השניה.
 • - מסמכים שיוגשו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו.
 • - שאלות הבהרה ו/ או בקשות הבהרה ליועמ"ש המועצה, בקשר למכרז, ניתן להעביר עד ליום 16.1.2022 בשעה 13:00 בקובץ WORD, באמצעות דוא"ל בלבד: ofirb@mvhr.org.il
 • - באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד; תשובות לכלל שאלות הבהרה תועלינה לאתר המועצה האמור לעיל, עד ליום 23.1.2022 שעה 17:00.
  בברכה,
  בני בן-מובחר, ראש המועצה

-----------------------------

13.10.21

מכרז פומבי מס' 72/2021  למיקור חוץ של שרותי הנהלת חשבונות וחשבות שכר  - תוקף  16.11.21 !  - לא בתוקף

המועצה האזורית מבואות החרמון מזמינה בזאת הצעות למיקור חוץ של שרותי הנהלת חשבונות וחשבות שכר
עבור המועצה כמפורט במסמכי המכרז. המציע יידרש לצרף להצעתו למכרז את המסמכים כמפורט במסמכי המכרז וכן ערבות בנקאית אוטונומית לטובת  המועצה  בסכום של 25,000 ₪   כמפורט במסמכי המכרז.
את ההצעה כמפורט במסמכי המכרז בצרוף כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע, ניתן להגיש עד לתאריך 16.11.2021 עד השעה 12:00, אין לשלוח הצעות בדואר.
להמשך >>>


--------------------------------

 

18.8.21

מכרז פומבי מס' 70/2021  - מתן עבודות אחזקת תשתיות ביוב בתחום השיפוט של המועצה   -  תוקף:  14.9.21 - לא בתוקף 

לחוברת המכרז >>
--------------------------------

-----------------------

מכרז זוטא מס'  39/2021  גן צלילים - פיתוח שצ''פ מושב שדה אליעזר - תוקף 14.9 - לא בתוקף 

מועצה אזורית מבואות החרמון מזמינה הצעות מחיר לביצוע עבודות בשצ"פ גן צלילים מושב שדה אליעזר
ניתן לרכוש את המכרז תמורת 2,000 ₪ שלא יוחזרו.
רשאים להשתתף קבלנים רשומים בעלי סיווג 200 – ג/1 .
סיור קבלנים חובה יתקיים ביום חמישי 2.9.2021 בשעה 08.00 נפגשים במושב שדה אליעזר.
הקבלן יצרף להצעתו ערבות בנקאית בגובה של 13,000 ₪ עד לתאריך 14.12.2021 לפקודת מועצה אזורית מבואות החרמון. הצעות יש להגיש במסירה ידנית לתיבת המכרזים במזכירות המועצה עד ליום שלישי 14.9.2021 בשעה 12.00 .
לפרטים נוספים: מהנדס המועצה 04-6818010

----------------------------------

12.8.21
מכרז פומבי מס' 69/2021   - עבודות פיתוח תשתיות ציבוריות 61 יח''ד - כפר יובל  תוקף:   31.8.21  לא בתוקף

הארכת מועדים

מכרז פומבי מס' 69/2021 עבודות פיתוח תשתיות ציבוריות 61 יח''ד - יובל

 להלן הודעה על הארכת מועדים הקבועים במסמכי המכרז, כדלקמן:
מועד למשלוח שאלות הבהרה בדוא"ל:  5.9.2021 עד השעה 13:00  
מועד למתן תשובות בדוא"ל לשאלות הבהרה:  9.9.2021 עד השעה 17:00
מועד להגשת הצעות במכרז: 14.9.2021 עד השעה 12.30  
---  

המועצה האזורית מבואות החרמון מזמינה הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות הרחבה 61 יח"ד –  כפר יובל.
ניתן לרכוש את חומר המכרז תמורת 3,500 ₪ שלא יוחזרו.
רשאים להשתתף קבלנים המתמחים ובעלי ניסיון מוכח בסווג קבלני 200 ג' / 4 וגם 260 ב / 2 .
סיור קבלנים חובה שיתקיים ביום רביעי  18.8.2021 בשעה 09:00
נפגשים במזכירות כפר יובל  , הצעות יש להגיש במסירה ידנית לתיבת המכרזים
במזכירות המועצה לא יאוחר מיום שלישי  31.8.2021 בשעה 12:30

לפרטים נוספים: מהנדס המועצה 04-6818010

-------------------------------------

14.7.21 :
הזמנה להציע הצעות מחיר לרכישת רכבי מועצה לפי המצורף:

רכב מסוג יונדאי     I 25
מס' רישיון 6187137    עליה לכביש 03/2016
נפח מנוע 1600   אוטומט
145862 ק"מ (נכון ליום 13.07.21)
טסט עד ליום 29/03/2022

רכב מסוג יונדאי     I 25
מס' רישיון 6187237  עליה לכביש 29/03/2016
נפח מנוע 1600 אוטומט
163625 ק"מ (נכון ליום 13.07.21)
טסט עד ליום 29/03/2022

רכב מסוג איסוזו דגם 4JK1
מס' רישיון 9075132    עליה לכביש 04/2015
נפח מנוע 2500    ידני
257700 ק"מ (נכון ליום 13.07.21)
טסט עד ליום 03/2022

ניתן לראות את הרכב במגרש החניה של המועצה האזורית מבואות החרמון  בימים א' – ה' בתיאום מול מנהל מחלקת התחבורה, דובי יחזקאל בנייד 050-7898915.  הרכב ימכר AS IS ובכפוף לחתימה על הסכם מכר.
הצעות  ניתן להגיש עד לתאריך    01/08/2021 שעה   12:00 בתוך מעטפה  סגורה,  לגב' עליזה ביטון בתיאום טלפוני מראש (0522843043) ועל המעטפה יש לרשום את "הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב  (לציין את סוג הרכב) בצירוף שיק ע"ס 10% מערך ההצעה.
בברכה
יורם מכלוף  מנכ"ל המועצה

----------------------------------------

מכרז זוטא מס' 34/2021 - שיפוץ מועדון כחל  - לא בתוקף !

מועצה אזורית מבואות החרמון מזמינה הצעות מחיר לביצוע שיפוץ מועדון במושב כחל.
ניתן לרכוש את חומר המכרז תמורת 2,000 ₪ שלא יוחזרו.
רשאים להשתתף קבלנים רשומים בעלי סיווג 100 – ג/1 .
סיור קבלנים חובה יתקיים ביום רביעי 30.6.2021 בשעה 08.30 , נפגשים במושב כחל.
קבלן יצרף להצעתו ערבות בנקאית בגובה של 18,000 ₪ עד לתאריך 7.10.2021 לפקודת מועצה אזורית מבואות החרמון.
הצעות יש להגיש במסירה ידנית לתיבת המכרזים במזכירות המועצה עד ליום רביעי 7.7.2021 בשעה 12.00.
לפרטים נוספים: מהנדס המועצה 04-6818010 .

--------------------------------------------

מכרז זוטא מס' 36/2021 עבודות קרצוף וריבוד כביש פנימי זרוע 6 - מושב כחל

מועצה אזורית מבואות החרמון מבקשת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות קרצוף וריבוד כביש פנימי זרוע 6 – מושב כחל.
ניתן לרכוש את חומר המכרז תמורת 1,200 ₪ שלא יוחזרו.
רשאים להשתתף קבלנים רשומים בעלי סיווג קבלני 200 ג /1 .
סיור קבלנים חובה יתקיים ביום רביעי 7.7.2021 בשעה 08.00 נפגשים במזכירות מושב כחל.
הקבלן יצרף להצעתו ערבות בנקאית בגובה של 6,000 ₪ עד לתאריך 14.10.2021 לפקודת מועצה אזורית מבואות החרמון.
את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה עד לתאריך 14.7.2021 בשעה 12.00 לתיבת המכרזים במזכירות המועצה.
לפרטים נוספים: מהנדס המועצה 04-6818010 .

--------------------------------------------

מכרז פומבי מס' 67/2021  השלמת בניית בית כנסת ביובל - לא בתוקף !

מועצה אזורית מבואות החרמון מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע השלמת בניית בית כנסת – ביובל
ניתן לרכוש את חומר המכרז תמורת 2,500 ₪ שלא יוחזרו.
רשאים להשתתף קבלנים רשומים בעלי סיווג 100 – ג/1 .
סיור קבלנים חובה יתקיים ביום רביעי 30.6.2021 בשעה 12.00 נפגשים במושב יובל.
הצעות יש להגיש במסירה ידנית לתיבת המכרזים במזכירות המועצה עד ליום רביעי 7.7.2021 בשעה 12.00 .

לפרטים נוספים: מהנדס המועצה 04-6818010 .

-------------------------------------

מכרז זוטא מס' 35/2021 שיקום דרך מערכת - מושב שדה אליעזר 

מועצה אזורית מבואות החרמון מזמינה הצעות מחיר לשיקום דרך מערכת , מושב שדה אליעזר
ניתן לרכוש את חומר המכרז תמורת 2,000 ₪ שלא יוחזרו.
רשאים להשתתף קבלנים הרשומים בסיווג קבלני 200 ג' / 1 .
סיור קבלנים חובה יתקיים ביום שלישי 6.7.2021 בשעה 08.00 נפגשים במזכירות מושב שדה אליעזר.
הצעות יש להגיש במסירה ידנית לתיבת המכרזים במזכירות המועצה לא יאוחר מיום חמישי 15.7.2021 בשעה 12.00 .

לפרטים נוספים : מהנדס המועצה 04-6818010 .


------------------------------------
מכרז פומבי מס'  65/2021   -
עבודות פיתוח שצ''פים + מתקני משחקים ביישובי המועצה  - לא בתוקף !

המועצה האזורית מבואות החרמון מזמינה הצעות לביצוע עבודות פיתוח שצ"פים+ מתקני משחקים
בישובים: כרכום , כורזים ורמות נפתלי.
ניתן לרכוש את חומר המכרז תמורת 2,500 ₪ שלא יוחזרו.
רשאים להשתתף קבלנים רשומים בעלי סיווג 200 – ג/1 .
סיור קבלנים חובה יתקיים ביום שלישי 15.6.2021
בשעה 14.30 נפגשים במושב רמות נפתלי.
הצעות יש להגיש במסירה ידנית לתיבת המכרזים
במזכירות המועצה ביום שלישי 29.6.2021 בשעה 12.30 .
לפרטים נוספים: מהנדס המועצה 04-6818010
-------------------------------------------------------

 

 


10.2.21 : מכרז 62/2021 - שיפוץ מבנה מתנ"ס מבואות החרמון . תוקף 3.3.21     - לא בתוקף !

------------------------------

10.1.21 :      ביטול מכרז 66/2020    - פיתוח תשתיות ציבוריות עבור 61 יח"ד ביובל

מכרז פומבי   66/2020  -   לביצוע עבודות פיתוח תשתיות הרחבה 61 יח"ד – ביובל  . תוקף : 13.12.2020   - בוטל !!!

-------------------------------

מכרז פומבי  60/2020  הגשת הצעות לביטוחי רכב לשנת 2020-2021  תוקף: עד 9.6.2020     לא בתוקף !

לעיון במסמכי המכרז : הצעות לביטוחי רכב 2020-2021   

הבהרה מס' 1: 
בעמוד 3 של המכרז, סעיף 3 בקטע "שמשות" במקום "משאית" יש לקרוא "משאיות ואוטובוסים"  לעיון >>  

הבהרה מס' 2 : הבהרות 31.5.2020

------------------------------------------

מכרז פומבי 62/2020  עבודות פיתוח שצפים + מתקני משחקים בישובי המועצה - תוקף 18.6.2020  לא בתוקף !

 

-------------------------------------------

מכרז 
פומבי 61/2020  - תוקף  26.3.2020   - לא בתוקף !

גדר בטחונית מחוזקת ביובל ובמרגליות 

---------------------------------------------

 

מכרז  פומבי 69/2019   - תוקף  23.12.19  -  לא בתוקף !

מכירת אוטובוס מסוג דאף SB4000

---------------------------------------------

מכרז פומבי 66/2019 - תוקף 4.12.19  לא בתוקף !

הצעה לעריכת ביטוחי המועצה 

להלן מענה לשאלות שעלו -  לחץ כאן >>

 

מכרז פומבי  65/2019  - תוקף  19.6.2019 לא בתוקף !

שירותי ניקיון במתחם המועצה ומוסדותיה

לעיון במסמכי המכרז : מסמכים - חומר מכרז שירותי נקיון מבואות החרמון

---------------------------------

מכרז זוטא 32/2019 - תוקף  17.6.2019 לא בתוקף !

עבודות שיפוץ מקוואות ביישובי המועצה

---------------------------------

מכרז פומבי 62/2019 - תוקף  13.5.2019

פתרונות הנדסיים לטיפול בבתי גידול לשפני סלע ( לשמנייה ) בישובי המועצה

---------------------------------

מכרז פומבי מס' 64/2019  -  תוקף עד 30.4.2019  - לא בתוקף !
שיקום תאורת בטחון ביישובי המועצה 

---------------------------------

מכרז זוטא  31/2019   -   תוקף עד 30.4.2019  - לא בתוקף !
עבודות פיתוח בית העלמין בשדה אליעזר 

-----------------------------------

מכרז פומבי  63/2019 -  תוקף עד 30.4.2019 - לא בתוקף !

השלמת תשתיות ציבוריות ושצ"פים הרחבה 70 יחד - מושב כחל 

-------------------------------