דרושים ומכרזים


מכרזים


 

- תשלום עבור המכרזים ניתן לבצע בגזברות המועצה בימים א- ה' בין השעות 09:00 עד 15:00.
- קבלת תיק מכרז בהצגת שובר תשלום במזכירות המועצה.
- מסירת הצעת המכרז בתיבת המכרזים שבמזכירות המועצה בימים א'-ה' בין השעות 08:30 עד 15:00.


 

20.1.22 

תשובות לשאלות הבהרה למכרז 73/2021 

15.12.21

מכרז פומבי מס' 73/2021   -  לרכש והתקנה של ציוד כושר ומתקני ספורט במרכז ההידרותרפי עבור המועצה  - דחיית תוקף  1.2.2022   

בהמשך למכרז  73/2021  שפורסם ביום  17/12/2021  מודיעה במועצה האזורית מבואות החרמון על דחיית מועד הגשת ההצעות  שיהיה ביום -  1.2.2022 בשעה 12:00  
יתר תנאי המכרז ללא שינוי !

 

 • - המועצה האזורית מבואות החרמון מזמינה בזאת הצעות לרכש והתקנה של ציוד כושר ומתקני ספורט במרכז ההידרותרפי עבור המועצה, הכל על-פי דרישות המכרז והחוזה אשר יקראו להלן –"השירותים".
 • - את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי אגף הכספים במועצה, טלפון 04-6818004-5
  עלות ההשתתפות במכרז 2,500 ₪ אשר לא יוחזרו לרוכש בכל מקרה, לרבות ביטול המכרז מכל סיבה שהיא.
 • - ניתן לשלם במחלקת הנהלת החשבונות במועצה, טלפון: 04-6818008 בימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00-15:00.
 • - ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו - למסמכי המכרז >>
  הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש על-ידי המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים אחרים.
 • - את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור ב – 2 עותקים כרוכים, במעטפה סגורה עליה יירשם "מכרז פומבי מס' 73/2021".
 • - על המציע לחתום על כל עמוד ממסמכי המכרז ולהגיש את הצעתו בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, במסירה ידנית בלבד, עד ליום 1.2.2022 בשעה 12:00 בתיבת המכרזים בבנין המועצה במשרד מנהל משאבי אנוש בקומה השניה.
 • - מסמכים שיוגשו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו.
 • - שאלות הבהרה ו/ או בקשות הבהרה ליועמ"ש המועצה, בקשר למכרז, ניתן להעביר עד ליום 16.1.2022 בשעה 13:00 בקובץ WORD, באמצעות דוא"ל בלבד: ofirb@mvhr.org.il
 • - באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד; תשובות לכלל שאלות הבהרה תועלינה לאתר המועצה האמור לעיל, עד ליום 23.1.2022 שעה 17:00.
  בברכה,
  בני בן-מובחר, ראש המועצה

-----------------------------

13.10.21

מכרז פומבי מס' 72/2021  למיקור חוץ של שרותי הנהלת חשבונות וחשבות שכר  - תוקף  16.11.21 !  - לא בתוקף

המועצה האזורית מבואות החרמון מזמינה בזאת הצעות למיקור חוץ של שרותי הנהלת חשבונות וחשבות שכר
עבור המועצה כמפורט במסמכי המכרז. המציע יידרש לצרף להצעתו למכרז את המסמכים כמפורט במסמכי המכרז וכן ערבות בנקאית אוטונומית לטובת  המועצה  בסכום של 25,000 ₪   כמפורט במסמכי המכרז.
את ההצעה כמפורט במסמכי המכרז בצרוף כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע, ניתן להגיש עד לתאריך 16.11.2021 עד השעה 12:00, אין לשלוח הצעות בדואר.
להמשך >>>


--------------------------------

 

18.8.21

מכרז פומבי מס' 70/2021  - מתן עבודות אחזקת תשתיות ביוב בתחום השיפוט של המועצה   -  תוקף:  14.9.21 - לא בתוקף 

לחוברת המכרז >>
--------------------------------

-----------------------

מכרז זוטא מס'  39/2021  גן צלילים - פיתוח שצ''פ מושב שדה אליעזר - תוקף 14.9 - לא בתוקף 

מועצה אזורית מבואות החרמון מזמינה הצעות מחיר לביצוע עבודות בשצ"פ גן צלילים מושב שדה אליעזר
ניתן לרכוש את המכרז תמורת 2,000 ₪ שלא יוחזרו.
רשאים להשתתף קבלנים רשומים בעלי סיווג 200 – ג/1 .
סיור קבלנים חובה יתקיים ביום חמישי 2.9.2021 בשעה 08.00 נפגשים במושב שדה אליעזר.
הקבלן יצרף להצעתו ערבות בנקאית בגובה של 13,000 ₪ עד לתאריך 14.12.2021 לפקודת מועצה אזורית מבואות החרמון. הצעות יש להגיש במסירה ידנית לתיבת המכרזים במזכירות המועצה עד ליום שלישי 14.9.2021 בשעה 12.00 .
לפרטים נוספים: מהנדס המועצה 04-6818010

----------------------------------

12.8.21
מכרז פומבי מס' 69/2021   - עבודות פיתוח תשתיות ציבוריות 61 יח''ד - כפר יובל  תוקף:   31.8.21  לא בתוקף

הארכת מועדים

מכרז פומבי מס' 69/2021 עבודות פיתוח תשתיות ציבוריות 61 יח''ד - יובל

 להלן הודעה על הארכת מועדים הקבועים במסמכי המכרז, כדלקמן:
מועד למשלוח שאלות הבהרה בדוא"ל:  5.9.2021 עד השעה 13:00  
מועד למתן תשובות בדוא"ל לשאלות הבהרה:  9.9.2021 עד השעה 17:00
מועד להגשת הצעות במכרז: 14.9.2021 עד השעה 12.30  
---  

המועצה האזורית מבואות החרמון מזמינה הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות הרחבה 61 יח"ד –  כפר יובל.
ניתן לרכוש את חומר המכרז תמורת 3,500 ₪ שלא יוחזרו.
רשאים להשתתף קבלנים המתמחים ובעלי ניסיון מוכח בסווג קבלני 200 ג' / 4 וגם 260 ב / 2 .
סיור קבלנים חובה שיתקיים ביום רביעי  18.8.2021 בשעה 09:00
נפגשים במזכירות כפר יובל  , הצעות יש להגיש במסירה ידנית לתיבת המכרזים
במזכירות המועצה לא יאוחר מיום שלישי  31.8.2021 בשעה 12:30

לפרטים נוספים: מהנדס המועצה 04-6818010

-------------------------------------

14.7.21 :
הזמנה להציע הצעות מחיר לרכישת רכבי מועצה לפי המצורף:

רכב מסוג יונדאי     I 25
מס' רישיון 6187137    עליה לכביש 03/2016
נפח מנוע 1600   אוטומט
145862 ק"מ (נכון ליום 13.07.21)
טסט עד ליום 29/03/2022

רכב מסוג יונדאי     I 25
מס' רישיון 6187237  עליה לכביש 29/03/2016
נפח מנוע 1600 אוטומט
163625 ק"מ (נכון ליום 13.07.21)
טסט עד ליום 29/03/2022

רכב מסוג איסוזו דגם 4JK1
מס' רישיון 9075132    עליה לכביש 04/2015
נפח מנוע 2500    ידני
257700 ק"מ (נכון ליום 13.07.21)
טסט עד ליום 03/2022

ניתן לראות את הרכב במגרש החניה של המועצה האזורית מבואות החרמון  בימים א' – ה' בתיאום מול מנהל מחלקת התחבורה, דובי יחזקאל בנייד 050-7898915.  הרכב ימכר AS IS ובכפוף לחתימה על הסכם מכר.
הצעות  ניתן להגיש עד לתאריך    01/08/2021 שעה   12:00 בתוך מעטפה  סגורה,  לגב' עליזה ביטון בתיאום טלפוני מראש (0522843043) ועל המעטפה יש לרשום את "הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב  (לציין את סוג הרכב) בצירוף שיק ע"ס 10% מערך ההצעה.
בברכה
יורם מכלוף  מנכ"ל המועצה

----------------------------------------

מכרז זוטא מס' 34/2021 - שיפוץ מועדון כחל  - לא בתוקף !

מועצה אזורית מבואות החרמון מזמינה הצעות מחיר לביצוע שיפוץ מועדון במושב כחל.
ניתן לרכוש את חומר המכרז תמורת 2,000 ₪ שלא יוחזרו.
רשאים להשתתף קבלנים רשומים בעלי סיווג 100 – ג/1 .
סיור קבלנים חובה יתקיים ביום רביעי 30.6.2021 בשעה 08.30 , נפגשים במושב כחל.
קבלן יצרף להצעתו ערבות בנקאית בגובה של 18,000 ₪ עד לתאריך 7.10.2021 לפקודת מועצה אזורית מבואות החרמון.
הצעות יש להגיש במסירה ידנית לתיבת המכרזים במזכירות המועצה עד ליום רביעי 7.7.2021 בשעה 12.00.
לפרטים נוספים: מהנדס המועצה 04-6818010 .

--------------------------------------------

מכרז זוטא מס' 36/2021 עבודות קרצוף וריבוד כביש פנימי זרוע 6 - מושב כחל

מועצה אזורית מבואות החרמון מבקשת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות קרצוף וריבוד כביש פנימי זרוע 6 – מושב כחל.
ניתן לרכוש את חומר המכרז תמורת 1,200 ₪ שלא יוחזרו.
רשאים להשתתף קבלנים רשומים בעלי סיווג קבלני 200 ג /1 .
סיור קבלנים חובה יתקיים ביום רביעי 7.7.2021 בשעה 08.00 נפגשים במזכירות מושב כחל.
הקבלן יצרף להצעתו ערבות בנקאית בגובה של 6,000 ₪ עד לתאריך 14.10.2021 לפקודת מועצה אזורית מבואות החרמון.
את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה עד לתאריך 14.7.2021 בשעה 12.00 לתיבת המכרזים במזכירות המועצה.
לפרטים נוספים: מהנדס המועצה 04-6818010 .

--------------------------------------------

מכרז פומבי מס' 67/2021  השלמת בניית בית כנסת ביובל - לא בתוקף !

מועצה אזורית מבואות החרמון מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע השלמת בניית בית כנסת – ביובל
ניתן לרכוש את חומר המכרז תמורת 2,500 ₪ שלא יוחזרו.
רשאים להשתתף קבלנים רשומים בעלי סיווג 100 – ג/1 .
סיור קבלנים חובה יתקיים ביום רביעי 30.6.2021 בשעה 12.00 נפגשים במושב יובל.
הצעות יש להגיש במסירה ידנית לתיבת המכרזים במזכירות המועצה עד ליום רביעי 7.7.2021 בשעה 12.00 .

לפרטים נוספים: מהנדס המועצה 04-6818010 .

-------------------------------------

מכרז זוטא מס' 35/2021 שיקום דרך מערכת - מושב שדה אליעזר 

מועצה אזורית מבואות החרמון מזמינה הצעות מחיר לשיקום דרך מערכת , מושב שדה אליעזר
ניתן לרכוש את חומר המכרז תמורת 2,000 ₪ שלא יוחזרו.
רשאים להשתתף קבלנים הרשומים בסיווג קבלני 200 ג' / 1 .
סיור קבלנים חובה יתקיים ביום שלישי 6.7.2021 בשעה 08.00 נפגשים במזכירות מושב שדה אליעזר.
הצעות יש להגיש במסירה ידנית לתיבת המכרזים במזכירות המועצה לא יאוחר מיום חמישי 15.7.2021 בשעה 12.00 .

לפרטים נוספים : מהנדס המועצה 04-6818010 .


------------------------------------
מכרז פומבי מס'  65/2021   -
עבודות פיתוח שצ''פים + מתקני משחקים ביישובי המועצה  - לא בתוקף !

המועצה האזורית מבואות החרמון מזמינה הצעות לביצוע עבודות פיתוח שצ"פים+ מתקני משחקים
בישובים: כרכום , כורזים ורמות נפתלי.
ניתן לרכוש את חומר המכרז תמורת 2,500 ₪ שלא יוחזרו.
רשאים להשתתף קבלנים רשומים בעלי סיווג 200 – ג/1 .
סיור קבלנים חובה יתקיים ביום שלישי 15.6.2021
בשעה 14.30 נפגשים במושב רמות נפתלי.
הצעות יש להגיש במסירה ידנית לתיבת המכרזים
במזכירות המועצה ביום שלישי 29.6.2021 בשעה 12.30 .
לפרטים נוספים: מהנדס המועצה 04-6818010
-------------------------------------------------------

 

 


10.2.21 : מכרז 62/2021 - שיפוץ מבנה מתנ"ס מבואות החרמון . תוקף 3.3.21     - לא בתוקף !

------------------------------

10.1.21 :      ביטול מכרז 66/2020    - פיתוח תשתיות ציבוריות עבור 61 יח"ד ביובל

מכרז פומבי   66/2020  -   לביצוע עבודות פיתוח תשתיות הרחבה 61 יח"ד – ביובל  . תוקף : 13.12.2020   - בוטל !!!

-------------------------------

מכרז פומבי  60/2020  הגשת הצעות לביטוחי רכב לשנת 2020-2021  תוקף: עד 9.6.2020     לא בתוקף !

לעיון במסמכי המכרז : הצעות לביטוחי רכב 2020-2021   

הבהרה מס' 1: 
בעמוד 3 של המכרז, סעיף 3 בקטע "שמשות" במקום "משאית" יש לקרוא "משאיות ואוטובוסים"  לעיון >>  

הבהרה מס' 2 : הבהרות 31.5.2020

------------------------------------------

מכרז פומבי 62/2020  עבודות פיתוח שצפים + מתקני משחקים בישובי המועצה - תוקף 18.6.2020  לא בתוקף !

 

-------------------------------------------

מכרז 
פומבי 61/2020  - תוקף  26.3.2020   - לא בתוקף !

גדר בטחונית מחוזקת ביובל ובמרגליות 

---------------------------------------------

 

מכרז  פומבי 69/2019   - תוקף  23.12.19  -  לא בתוקף !

מכירת אוטובוס מסוג דאף SB4000

---------------------------------------------

מכרז פומבי 66/2019 - תוקף 4.12.19  לא בתוקף !

הצעה לעריכת ביטוחי המועצה 

להלן מענה לשאלות שעלו -  לחץ כאן >>

 

מכרז פומבי  65/2019  - תוקף  19.6.2019 לא בתוקף !

שירותי ניקיון במתחם המועצה ומוסדותיה

לעיון במסמכי המכרז : מסמכים - חומר מכרז שירותי נקיון מבואות החרמון

---------------------------------

מכרז זוטא 32/2019 - תוקף  17.6.2019 לא בתוקף !

עבודות שיפוץ מקוואות ביישובי המועצה

---------------------------------

מכרז פומבי 62/2019 - תוקף  13.5.2019

פתרונות הנדסיים לטיפול בבתי גידול לשפני סלע ( לשמנייה ) בישובי המועצה

---------------------------------

מכרז פומבי מס' 64/2019  -  תוקף עד 30.4.2019  - לא בתוקף !
שיקום תאורת בטחון ביישובי המועצה 

---------------------------------

מכרז זוטא  31/2019   -   תוקף עד 30.4.2019  - לא בתוקף !
עבודות פיתוח בית העלמין בשדה אליעזר 

-----------------------------------

מכרז פומבי  63/2019 -  תוקף עד 30.4.2019 - לא בתוקף !

השלמת תשתיות ציבוריות ושצ"פים הרחבה 70 יחד - מושב כחל 

-------------------------------