תמיכות מתקציב המועצה לשנת 2019

המועצה האזורית מבואות החרמון מודיעה כי ניתן להגיש לה בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 2019, 

בהתאם לתבחינים שקיבלו את אישור המועצה ביום 04/09/2018.

מוסד הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה על פי התבחינים, מוזמן להגיש בקשה.
את בקשות התמיכה בליווי כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטפסי הבקשה,
יש להגיש בדוא"ל: 
Mazali@mvhr.org.il 
או במסירה ידנית לגב' מזל יצחק במשרדי גזברות המועצה.

המועד האחרון להגשת בקשת התמיכה: יום ראשון 31/3/2019 בשעה 14:00.

יש לשים לב להבהרות הבאות:

          בקשות אשר לא ימולאו כראוי, או לא יצורפו להן כל המסמכים הנדרשים, עלולות להיפסל.

          בקשות אשר יגיעו באיחור עלולות להידחות ללא דיון.

          המועצה  תקיים את הליך הדיון בבקשות התמיכה בהתאם להנחיות המנהל הכללי של משרד הפנים כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל מיוחד (4/2006), "נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשות המקומית"  אשר ניתן לראותו באתר משרד הפנים.

          בקשה לתמיכה תוגש רק על ידי מוסד ציבורי כמשמעו בחוק, הפועל שלא למטרת רווח ובהתאם לנוהל הגשת בקשות ולדיון בהן. תמיכות יינתנו, בכפוף לאישור התקציב ולפי תבחיני התמיכה.

          המועצה אינה מתחייבת לתמוך במבקשים במלוא התקציב העומד לרשותה.

פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי גזברות המועצה בטלפון: 04-6818004
או בדוא"ל:
Mazali@mvhr.org.il

                                                                        בברכה,

בני בן-מובחר, ראש המועצה

לתבחינים למתן תמיכות לשנת 2019 לחץ כאן >>

לטופס בקשה לתמיכה לשנת 2019 לחץ כאן  >>  

 

השארת תגובה