ארנונה


ארנונה

הארנונה היא מס המוטל על ידי המועצה על המחזיק בנכס והוא נגבה בהתאם לחוק. חיוב הארנונה הינו שנתי
ומתייחס לתקופה שבין 1 בינואר ל-31 בדצמבר של אותה שנה.
שיעורי הארנונה נקבעים על ידי מליאת המועצה והם מתפרסמים בצו המיסים שמפרסמת המועצה אחת לשנה.
ההכנסות מהארנונה מהווים מרכיב עיקרי בתקציב המועצה וכפועל יוצא מכך משמשים למימון פעילויות ושירותים שמספקת המועצה.


גביית הארנונה חוזרת לתושב :

לפי החלטת מליאת המועצה סכום סל התמיכה שהמועצה מעבירה ליישוב נגזר מהיקף גביית הארנונה באותו הישוב.
גביית ארנונה מתושבים נעשית לצורך מתן שירותים מוניציפליים בנושאי איכות ושמירת הסביבה, בטחון,
שירותי דת ומתן תוספות והשלמות לשירותים ממלכתיים, שאינם ניתנים על-ידי הממשלה, בנושאי חינוך,
רווחה, תרבות וכיו"ב.
הארנונה ממגורים מהווה כ -10 אחוזים מכלל תקציב המועצה, גביה של 928 ₪ לנפש לשנה.
לעומתה ההוצאה לתושב מסתכמת בסכום של 9,307 ₪ לשנה. הפער הכספי מגוייס על-ידי המועצה מגורמי חוץ
ומהטלת ארנונה על עסקים.
הארנונה מחושבת לפי מידותיו החיצוניות של הנכס ולפי השימוש שנעשה בו.


צו המיסים

צו המיסים לשנת 2023  לחץ כאן  >> 

צו המיסים לשנת 2022   לחץ כאן  >> 

צו המיסים לשנת  2021 - לחץ כאן >>

צו המיסים לשנת 2020  לחץ כאן >>

צו המיסים לשנת 2019  לחץ כאן >>

צו המיסים לשנת 2018  לחץ כאן  >>

צו המיסים לשנת 2017  לחץ כאן  >>

צו המיסים לשנת 2016  לחץ כאן  >>

 


מחלקת הגבייה

קבלת קהל :  ימים א', ג', ד' 08:30-15:00
מענה טלפוני :  ימים א'-ה'    08:30-15:00

טל: 04-6818040-1   04-6194586-8      פקס: 04-6818056

יהונתן טל, מנהל מחלקת גבייה       ||  טל: 046818041             דוא"ל : Gviya@mvhr.org.il
רבקה קטעי, פקידת גבייה              ||  טל: 046818040             דוא"ל : RivkaK@mvhr.org.il
רבקה מתוקי , פקידת גבייה            ||   טל': 046194587         דוא"ל  :  RivkaM@mvhr.org.il
לינוי דיין    , פקידת גבייה                ||  טל: 046194588            דוא"ל : LinoyL@mvhr.org.il

 


דרכי תשלום

- תשלום בהוראת קבע - מזכה ב % 0.5   הנחה בחיוב הארנונה.
- תשלום בטלפון אל מחלקת הגבייה.
- תשלום בבנק הדואר ובכל סניפי הבנקים.
- תשלום במחלקת הגבייה .


טפסים

לצורך בחינת זכאות להנחה יש להגיש למחלקת הגבייה במועצה את טופס הבקשה להנחה, בצרוף המסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות. בקשה שתוגש ללא כל המסמכים הנדרשים, לא תיבדק.
הנחה בארנונה תקפה לשנת כספים קלנדרית אחת. יש להגיש בקשה להנחה בתחילת כל שנה.

 אגרת ביוב

חיוב אגרת הביוב ביישובי מועצות אזוריות
בעקבות שינויי חקיקה, שנכנסו לתוקף ביולי 2014 , מחויבות המועצות האזוריות לפעול עפ"י "כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד)".
כללים אלה חלים על כלל המועצות האזוריות בישראל ומשנים את אופן חישוב אגרת הביוב.

השינוי באגרת הביוב
עד היום תשלום אגרת הביוב היה קבוע ואחיד לכל נכס בסכום קבוע לכל שנה.
בשיטת החישוב החדשה, נדרשת המועצה לחייב את תושביה באגרת ביוב בהתאם לצריכת המים של כל צרכן.
לכל קוב מים נקבע תעריף המתבסס על תחשיב שנערך במועצה בסיוע חברה מקצועית בתחום.

ברור כי לא כל צריכת המים עוברת בסופו של דבר אל מערכות הביוב ולכן לא נכון לחייב באגרת ביוב עבור כל צריכת המים.
הדבר נכון בפרט לבתים פרטיים עם גינות, שהמים שלהם לא מגיעים למערכת הביוב.
לפיכך החיוב בגין אגרת הביוב יבוצע בהתאם למנגנון "חורף-קיץ", לפיו כל נכסי המגורים במועצה ייהנו מהקלה בכמות המים שנצרכה.

תקופת החורף – חודשים דצמבר-מרץ:
בתקופה זו, בה הגינות אינן מושקות, יחויב הביוב לפי 90% מצריכת המים בפועל.

תקופת הקיץ – חודשים אפריל-נובמבר:
שיטת החישוב החדשה מתחשבת בעובדה כי בתקופת הקיץ השימוש במים גדל עקב השקיית הגינות.
לכן, בתקופה זו החיוב לא יתבסס על צריכה בפועל, אלא על ממוצע הצריכה בחודשי החורף.
במידה ויצרוך פחות מהממוצע הצריכות בחורף - יחויב בהתאם לצריכה.
יש לציין כי חישוב הממוצע יתעדכן בהתאם לצריכה בכל שנה.

גובה החיוב:
על פי מנגנון "חורף-קיץ", צריכת המים תחויב על פי תעריף אגרת הביוב המשקף את עלות הטיפול בשפכים בפועל במועצה.
נתוני צריכות המים יועברו על ידי ספקי המים, יותאמו לנכסים הרשומים במערכת הגביה של המועצה וכך המועצה תוכל ליצור חיוב המתאים לכל משלם.
חשוב לציין, כי החיוב הינו על פי הצריכה במד המים ולכן במידה ואין מד מים נפרד לכל נכס אשר מחויב בארנונה, אגרת הביוב תשולם על ידי הנישום שמד המים הראשי הרשום על שמו ועל פי הצריכה הנמדדת במד מים זה, כפי שקורה לדוגמא בנחלות במושבים בהם יש יותר מבית אחד.

מהם מועדי החיוב?
כפי שנהוג בכל מועצה ומועצה לגבי חיוב הארנונה - לרוב מקובל פעם בחודשיים.