מכרז לקבלת שירותים משפטיים קבועים

הזמנה לקבלת הצעות לקבלת שירותים משפטיים קבועים (חיצוניים)
עבור המועצה האזורית מבואות החרמון – מכרז פומבי 100/2019 


המועצה האזורית מבואות החרמון מזמינה הצעות לקבלת שירותים משפטיים קבועים (חיצוניים), בהתאם

לנוהל משרד הפנים (חוזר מנכ"ל 2/2014).

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר המועצה – www.mvhr.org.il

או לקבלם אצל מנהלת משאבי אנוש בימים א' עד ה' 

החל מיום ראשון 27/1/2019 בשעות  08:30 – 15:30

את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים במשרד מנהלת משאבי אנוש במועצה,

עד ליום חמישי 14/2/2019 בשעה 12:00.

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה או כל הצעה שהיא.

בני בן-מובחר,  ראש המועצה

————————————

  1. נספח 1 : הזמנה לקבלת הצעות לקבלת שירותים משפטיים קבועים  ( חיצוניים)  – מכרז 100/2019
  2. נספח 2 : טופס ההצעה קבלת שירותים משפטיים קבועים ( חיצוניים) .
  3. נספח 3 : הסכם למתן שירותי יעץ משפטיים קבועים ( חיצוניים) .
  4.  
השארת תגובה