הוועדה פועלת על פי חוק התכנון והבניה במרחב תכנון שאושר על ידי שר הפנים, הכולל שתי מועצות אזוריות: הגליל העליון ומבואות החרמון.
יו"ר הוועדה ומהנדס הוועדה מהווים רשות רישוי מקומית המוסמכת לדון בבקשות להיתרי בניה ועבודות הטעונות היתר ולאשרן ובלבד שאין בהן בקשה להקלה או לשימוש חורג או בקשה להיתר בניה בשטחים פתוחים ו/או חקלאיים.

תפקיד הוועדה:

  • מתן היתרי בניה לכל סוגי הבנייה.
  • היתרים לעבודות הטעונות היתר על פי דין
  • מתן היתרים לשימוש במקרקעין.
  • דיון בתכניות מפורטות - תב"ע.
  • פיקוח על הבנייה- אכיפת חוקי התכנון והבניה במרחב.
  • שירות לציבור ומתן מידע בתחומי פעולת הועדה.