החלטה בדבר תבחינים למתן תמיכות לשנת 2021

המועצה האזורית מבואות החרמון אישרה בישיבתה מס’ 6/2020 מיום 15/09/2020 את התבחינים למתן תמיכות לשנת 2021. התבחינים מפורסמים באתר המועצה.

תמיכת המועצה  תהיה בפעילות מוסדות ציבור שפועלים בתחום המועצה האזורית מבואות החרמון למטרות בתחומי קהילה, רווחה, ספורט חינוך, תרבות וטיפוח יזמות עסקית, בהתאם לתבחינים לקבלת תמיכות לשנת 2021 

המועד להגשת טופסי הבקשה לקבלת תמיכה יפורסם בהמשך.

כללי:

התמיכה תינתן בהתאם לעקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי תמיכה שונים הפועלים באותם תחומים.

בדיון בכל בקשה ובקשה ישקלו כל נסיבות הבקשה, תוך יישום שוויוני ועניני של התבחינים שנקבעו.

כל התבחינים כפופים לעקרונות הכלליים ולהגבלות שנקבעו בנוהל תמיכות.

 

אמות מידה לקביעת היקף התמיכה:

 

 • תמיכה במוסד ציבורי (ישירה או עקיפה) תאושר רק לשנת כספים אחת.
 • התמיכה במוסד הציבורי מוגבלת לשיעור שלא יעלה על 90% מעלות הפעילות הנתמכת.
 • שיעור התמיכה במוסד ציבורי ייקבע כך שסך התמיכה, בצירוף יתר הכנסותיו של מוסד הציבור, לא יעלה על כלל הוצאותיו, בגינה.
 • בשיקולי הועדה לעניין היקף התמיכה, תתחשב הועדה:
  במספר הנהנים מפעילות המוסד.
  היקף השירותים הניתן ע”י אותו מוסד ציבורי לתושבי המועצה.
  באופי ותחומי הפעילות בהתייחס לתרומתה של הפעילות לתושבי המועצה ובהתחשב בצרכי הקהילה ו/או חלקים מהקהילה בתחום שבו נעשית הפעילות.

 • לא תאושר תמיכה אלא אם כן המועצה משוכנעת שקיימים כספים נוספים למימוש הפעילות , לשמה ניתנה התמיכה.

 • יש להביא בחשבון תמיכה בכסף, או בשווי כסף, שמבקש התמיכה מקבל ממקורות ציבוריים נוספים.

 • יש להביא בחשבון הוצאות לשכר ומידת התאמתן לנורמות השכר הנהוגות במוסדות ציבור דומים, ולהפחית תמיכה, בהתחשב בשיעור החריגה בשכר, ככל שתימצא.

 • מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל ובהתחשבות בשיקולים שפורטו לעיל כאמור, להלן יפורטו אמות מידה ביחס לתחומי פעילות ספציפיים וזאת בהתחשב בסכום התמיכה אשר תוקצב בתקציב המועצה ביחס לכל תחום ותחום.

 

פעילות בתחום חינוך ונוער:

מוסד ציבור הפועל בארגון פעילות ו/או חוגים ו/או אירועים בתחום החינוך ו/או בתחום התרבות עבור תושבי המועצה לרבות בתחום החינוך המשלים על גווניו ופעילויות ילדים ונוער בשעות הפנאי.

 

פעילות בתחומי הרווחה , הקהילה והבריאות:

מוסד ציבור הפועל למען תושבי המועצה בתחומי הרווחה, הקהילה או הבריאות.

 

פעילות בתחומי הספורט:

מוסד ציבור הפועל בארגון ו/או בהפעלה של אירועים ו/או חוגים ו/או קבוצות בתחום הספורט ו/או בקידום ספורטאים מצטיינים מקרב תושבי המועצה.

 

פעילות לעידוד פרויקטים ופעילות עסקית בתחומי המועצה:

מוסד ציבור המסייע ו/או תורם בייעוץ מקצועי ו/או בהדרכה ו/או בהשגת מימון ו/או במידע לטיפוח יזמות עסקית בתחומי המועצה – בהתחשב בהיקף ומגוון השירותים המוענקים ע”י אותו מוסד ליזמים המבקשים להפעיל עסקים בתחומי המועצה .

השארת תגובה