דוח מבקר המועצה לשנת 2020

הביקורת בדקה את התנהלותם של הוועדים המקומיים במועצה בשנים 2019-2020 לאור דרישת הצו. חוות הדעת של הועדה למניעת ניגודים ענייניים העקרונות המנחים וממצאי מבקר המדינה. 

לעיון בדוח מבקר המועצה לשנת 2020 >>