תקציב המועצה


תקציב המועצה 2018

לתקציב המועצה לשנת 2018 לחץ  כאן >>

 

לתמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017  לחץ כאן >>


תמיכות מתקציב המועצה לשנת 2017

המועצה תפרסם ותקיים את הליך הדיון בבקשות התמיכה בהתאם להנחיות המנהל הכללי של משרד הפנים כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל מיוחד (4/2006), "נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשות המקומית" ואשר ניתן לראותו באתר משרד הפנים.
בקשה לתמיכה תוגש רק על ידי מוסד ציבורי כמשמעו בחוק, הפועל שלא למטרת רווח ובהתאם לנוהל הגשת בקשות ולדיון בהן.
תמיכות יינתנו, בכפוף לאישור התקציב ולפי תבחיני התמיכה.
טפסי הבקשה ותבחיני התמיכה - יפורסמו באתר המועצה .
פרטים נוספים במשרדי גזברות המועצה בטלפון: 04-6818004 או בדוא"ל: MazalI@mvhr.org.il

בברכה,
בני בן-מובחר, ראש המועצה