תמיכות במוסדות ציבור


תמיכות מתקציב המועצה


המועצה תפרסם ותקיים את הליך הדיון בבקשות התמיכה בהתאם להנחיות המנהל הכללי של משרד הפנים כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל מיוחד (4/2006), "נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשות המקומית" ואשר ניתן לראותו באתר משרד הפנים.
בקשה לתמיכה תוגש רק על ידי מוסד ציבורי כמשמעו בחוק, הפועל שלא למטרת רווח ובהתאם לנוהל הגשת בקשות ולדיון בהן.
תמיכות יינתנו, בכפוף לאישור התקציב ולפי תבחיני התמיכה.
מוסד שרואה עצמו ראוי על פי התבחינים לקבלת תמיכה מוזמן להגיש בקשה, על פי נושא הבקשה.
את הבקשה יש להגיש בכתב בליווי כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטפסי הבקשה.
אנא שימו לב למלא לפי ההוראות.
בקשות אשר לא יצורפו בהם המסמכים הנדרשים, או לא ימולאו כראוי , או יגיעו באיחור – עלולות להיפסל .
תמיכה תינתן בהתאם לעקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי תמיכה שונים הפועלים באותם תחומים.
בדיון בכל בקשה ובקשה ישקלו כל נסיבות הבקשה, תוך יישום שוויוני ועניני של התבחינים שנקבעו.
כל התבחינים כפופים לעקרונות הכלליים ולהגבלות שנקבעו בנוהל תמיכות.

 

תמיכות מתקציב המועצה לשנת 2022

המועצה האזורית מבואות החרמון , מודיעה כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 2022,
בהתאם לתבחינים שקיבלו את אישור המועצה ביום 29/08/2021.
כל מוסד הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה על פי התבחינים, מוזמן להגיש בקשה. 
את הבקשות לתמיכה יש להגיש בליווי כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטפסי הבקשה לתמיכה, 
במסירה ידנית לגב' מזל יצחק במשרדי גזברות המועצה
או בדוא"ל: Mazali@mvhr.org.il

המועד האחרון להגשת בקשת התמיכה: יום ראשון  10/04/2022 בשעה 15:00. 
תבחינים למתן תמיכות וטפסי הבקשה, מפורסמים באתר המועצה:  www.mvhr.org.il

לתבחיני התמיכות לשנת 2022  >>

לטפסי הבקשה  >> 

יש לשים לב להבהרות הבאות:
בקשות אשר לא ימולאו כראוי, או לא יצורפו להן כל המסמכים הנדרשים, עלולות להיפסל.
בקשות אשר יגיעו באיחור עלולות להידחות ללא דיון.
המועצה  תקיים את הליך הדיון בבקשות התמיכה בהתאם להנחיות המנהל הכללי של משרד הפנים כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל מיוחד (4/2006), "נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשות המקומית"  אשר ניתן לראותו באתר משרד הפנים.
בקשה לתמיכה תוגש רק על ידי מוסד ציבורי כמשמעו בחוק, הפועל שלא למטרת רווח ובהתאם לנוהל הגשת בקשות ולדיון בהן. תמיכות יינתנו, בכפוף לאישור התקציב ולפי תבחיני התמיכה.
המועצה אינה מתחייבת לתמוך במבקשים במלוא התקציב העומד לרשותה.

פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי גזברות המועצה
בטלפון: 04-6818004   או בדוא"ל: Mazali@mvhr.org.il

בברכה, בני בן-מובחר, ראש המועצה

---------------------------------------------

תמיכות מתקציב המועצה לשנת 2021 

המועצה האזורית מבואות החרמון מודיעה כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 2021,
בהתאם לתבחינים שקיבלו את אישור המועצה ביום 15/9/2020. 
כל מוסד הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה על פי התבחינים, מוזמן להגיש בקשה.
את הבקשות לתמיכה יש להגיש במסירה ידנית לגב' מזל יצחק במשרדי גזברות המועצה בליווי כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטפסי הבקשה לתמיכה או בדוא"ל: Mazali@mvhr.org.il.

המועד האחרון להגשת בקשת התמיכה: יום ראשון  15/06/2021 בשעה 15:00.

לתבחיני התמיכות לשנת 2021 >> 

לטפסי הבקשה >>

 

---------------------------------------------

לתבחיני התמיכות לשנת  2020

לטפסים להגשת בקשה לתמיכות שנת 2020  ומועד הגשה יפורסם בהמשך

----------------

פרטים נוספים במשרדי גזברות המועצה

טל.  04-6818004

דוא"ל :    MazalI@mvhr.org.il