חוק ומנהל


צו המיסים

ארנונה היא מס שנתי המוטל על תושבי המדינה המחזיקים בנכס ונגבה על ידי הרשות המקומית ומטרתה לממן את
הפעילויות השונות של הרשות.
רשות מקומית המעוניינת לשנות את תעריפי הארנונה נדרשת לקבל את אישור משרד הפנים והאוצר לשינוי צו המסים.
על כל רשות מקומית לאשר מדי שנה את צו המסים בהתאם להוראות הדין שנקבעו באותה שנה.
צו המסים כאמור הינו בבחינת חקיקת משנה, וככזה יש לו תוקף משפטי מחייב.
בצו המסים נקבעים סוגי הנכסים השונים והתעריפים בשקלים חדשים למטר רבוע שיחולו על כל אחד מנכסים
אלו וכן רשאיות הרשות לקבוע אזורים שונים לחיוב בתחומה.

צו המיסים

 

צו המיסים המוצע לשנת 2020  לחץ כאן >>

צו המיסים לשנת 2019  לחץ כאן >>

צו המיסים לשנת 2018  לחץ כאן  >>

צו המיסים לשנת 2017  לחץ כאן  >>

צו המיסים לשנת 2016  לחץ כאן  >>

 


חוקי עזר

חוקי עזר


חוק חופש המידע

חוק חופש המידע קובע כי לכל אזרח ותושב יש זכות לפנות לכל רשות ציבורית עליה חל החוק, כגון משרד ממשלתי או רשות מקומית ולבקש מידע – כלומר כל נתון שנמצא אצל הרשות ויש לו עותק "פיזי" כתוב, מודפס, מצולם וכדומה, מבלי שהוא חייב להסביר מדוע מבוקש המידע.

לחוק חופש המידע לחץ כאן >>

הממונה על חוק חופש המידע במועצה היא גב' מזל יצחק שמונתה על-ידי ראש המועצה. 

אתר "חופש המידע" המהווה כתובת מרכזית להגשת בקשות למידע, מאפשר הגשת בקשות בצורה נוחה וברורה.
בנוסף, ניתן להגיש בקשות למידע גם באמצעות: הדואר, פקס, דוא"ל.
כל הגשת בקשה למידע כרוכה בתשלום אגרה כמפורט בחוק.
תהליך הגשת הבקשה למידע כולל את השלבים הבאים:
מילוי טופס בקשה למידע
תשלום אגרת הבקשה למידע באינטרנט או באחד מסניפי הבנקים כולל בנק הדואר.
שליחת טופס הבקשה בצירוף אישור התשלום אל הממונה על חוק חופש המידע במועצה

על-פי סעיף 5(א) לחוק חופש המידע, המועצה תפרסם דיווח שנתי שיכלול את פירוט כל הבקשות שהוגשו למועצה ואופן הטיפול בהן.
לפי תקנה 7 ל"תקנות חופש המידע" , ידווח הממונה אחת לשנה את הדו"ח שיכלול את המידע הבא:
- מספר הבקשות למידע שהוגשו.
- מספר הבקשות למידע שנענו בחיוב/ בשלילה / חלקית (תוך ציון עילת הדחיה).
- זמני המענה לבקשות.
- מספר העתירות שהוגשו ותמציתן.

----

לדווח בקשות שהוגשו בשנת 2018 לחץ כאן >>

לתבניות דווח 2018 לחץ כאן >>

לאישור הממונה על חופש המידע לשנת 2018  לחץ כאן >>

לדווח בקשות שהוגשו בשנת 2017  לחץ כאן >> 

לדווח בקשות שהוגשו בשנת 2016   לחץ כאן  >>

לדווח בקשות שהוגשו בשנת 2015 לחץ כאן >>

---

גב' מזל יצחק
ממונה על חופש המידע במועצה אזורית מבואות החרמון

טלפון : 04-6818004
פקס :  04-6817482
דוא"ל: Mazali@mvhr.org.il
כתובת: צומת כח ד.נ. גליל עליון, 1227000


תמיכות מתקציב המועצה

טפסי בקשות תמיכה ותבחיני התמיכה יפורסמו הרלוונטי

פרוטוקול ועדת תמיכות 2017  לחץ כאן >>
פרוטוקול ועדת תמיכות 2015  לחץ כאן >>