תמיכות מתקציב המועצה

המועצה תפרסם ותקיים את הליך הדיון בבקשות התמיכה בהתאם להנחיות המנהל הכללי של משרד הפנים כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל מיוחד (4/2006),
"נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשות המקומית" ואשר ניתן לראותו באתר משרד הפנים.
בקשה לתמיכה תוגש רק על ידי מוסד ציבורי כמשמעו בחוק, הפועל שלא למטרת רווח ובהתאם לנוהל הגשת בקשות ולדיון בהן.
תמיכות יינתנו, בכפוף לאישור התקציב ולפי תבחיני התמיכה. מוסד שרואה עצמו ראוי על פי התבחינים לקבלת תמיכה מוזמן להגיש בקשה, על פי נושא הבקשה.
את הבקשה יש להגיש בכתב בליווי כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטפסי הבקשה.
אנא שימו לב למלא לפי ההוראות.
בקשות אשר לא יצורפו בהם המסמכים הנדרשים, או לא ימולאו כראוי , או יגיעו באיחור – עלולות להיפסל . תמיכה תינתן בהתאם לעקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי תמיכה שונים הפועלים באותם תחומים. בדיון בכל בקשה ובקשה ישקלו כל נסיבות הבקשה, תוך יישום שוויוני ועניני של התבחינים שנקבעו.
כל התבחינים כפופים לעקרונות הכלליים ולהגבלות שנקבעו בנוהל תמיכות.

 

לפרטים: