מלגת המועצה מיועדת לסטודנטים תושבי מ.א. מבואות החרמון, עפ"י מרשם האוכלוסין של משרד הפנים,
לפחות ב - 3 שנים האחרונות. התאריך הקובע: לפני 01/01/21.
קריטריונים למלגה במסלול ללימודים לתואר ראשון, תואר שני ומסלול ללימודי הנדסאים/טכנאים.

  • סטודנטים הלומדים לתואר ראשון, תואר שני במוסד מוכר בארץ ע"י המועצה להשכלה גבוהה ולתואר הנדסאי הלומדים במוסד המוכר ע"י מה"ט .
  • סטודנטים הלומדים 14 שעות שבועיות ומעלה לתואר ראשון, שני והנדסאים.
  • סטודנטים ששכר הלימוד שלהם מעל 5,000 ש"ח לשנת לימודים.
  • סטודנט רווק ששינה כתובתו בשל מקום לימודיו ובלבד שהוריו תושבי המועצה.

לא זכאים:

  • סטודנטים שבקשתם הגיעה לאחר תאריך ההגשה או לא צירפו אישורים מתאימים.
  • סטודנטים המקבלים מלגה מקרן גרוס מכל קטגוריה שהיא, או מכל מלגה שיש למועצה קשר עימה .

תאריך אחרון למילוי והעלאת הטפסים : 15/06/24.
לאחר תאריך זה לא תתקבלנה בקשות נוספות
מתן המלגה מותנה בעמידה בקריטריונים כפי שקבעה וועדת המלגות

בברכת הצלחה בלימודים
וועדת המלגות
מועצה אזורית מבואות החרמון.